עצמאי או חברה?

 
"למה לא תקים עסק משלך, אם אתה כל כך מוכשר? למה לך לעבוד בשביל אחרים?" שאל נועם את ידידו ארנון, גרפיקאי מוכשר, העובד כשכיר במשרד פרסום ויחסי ציבור גדול. שמו של ארנון הולך לפניו והוא נחשב כמומחה בתחומו. "חשבתי על זה לאחרונה", ענה ארנון, "אבל אני פוחד ולא יודע מה לעשות: להיות עצמאי? להקים חברה? מה אתה אומר?"

 

"האם להיות עצמאי או חברה בע"מ?" – זו אחת השאלות שבהן מתחבט בעל העסק הקטן, או מי שרוצה להקים עסק חדש. לכל אחת מצורות אלה יתרונות וחסרונות משלה. בדרך כלל, רוב העסקים מתחילים כעצמאים. חלקם הופכים לחברה בע"מ, לאחר שהם מתחילים לגדול והבעלים נחשפים אישית לסיכונים רבים יותר.

 

עצמאי מהו?

עסק של איש אחד.

כדי להקים עסק עצמאי צריך תחילה לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ, לפתוח תיק נישום במס הכנסה כעצמאי ולפתוח תיק מבוטח בביטוח הלאומי כעצמאי. מספר העסק בשלושת הגופים הוא מספר הזהות של בעל העסק. לאחר מכן, חובה על בעל העסק להנפיק פנקסי חשבוניות, פנקסי קבלות ופנקסי שיקים.  מכאן הוא כבר יכול להתחיל לעבוד.

אם העצמאי מעסיק עובדים, הוא צריך לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח הלאומי. מספר תיק הניכויים יהיה זהה בשני המקומות אך שונה ממספר העסק.

אחריותו האישית של העצמאי בגין פעילות העסק או מחדליו היא מוחלטת והוא חשוף באופן אישי לתביעות מכל סוג שהוא.

במקרה של פשיטת רגל, אפשר לתפוס את נכסיו האישיים. 

לחלק מהעצמאים, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, מתיר החוק להשתמש בהנהלת חשבונות חד-צידית (פירוט על הנהלת החשבונות חד צידית ניתן בפרק הנהלת החשבונות).

העצמאי עומד ישירות מול כל גורמי המס ומחויב בהגשת דוח שנתי אישי למס ההכנסה. הוא משלם מס הכנסה על הכנסתו החייבת, בהתאם למדרגות מס ההכנסה, בשיעור מקסימלי של עד 49%.

העצמאי חייב בתשלומים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות, בהתאם למדרגות הקבועות בחוק (ראה פירוט בטבלה בעמוד ממול). שיעור התשלום המינימלי עומד על 9.82% מההכנסה החודשית החייבת במס ושיעור התשלום הממוצע המקסימלי עומד על 15.4% מ-35,760 שקל, שהוא סך ההכנסה החודשית המקסימלית המחויבת בתשלומי הביטוח (כל סכום שמעל לכך פטור מתשלום).

 

טבלת תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעצמאי (יולי 2006):

 

סה"כ

ניכויים מהשכר

לביטוח לאומי

ניכויים מהשכר

 לביטוח בריאות

עד 60% מהשכר הממוצע במשק

9.82%

6.72%

3.10%

מעל 60% מהשכר הממוצע במשק

16.23%

11.23%

5.0%

דוגמאות:

1. אם הכנסתו החייבת של העצמאי שווה לשכר הממוצע במשק, 7,383 שקל, השיעור הממוצע של תשלומיו לביטוח לאומי ולביטוח בריאות יעמוד על 12.4% מההכנסה החייבת.

2. אם הכנסתו החייבת של העצמאי שווה לשכר המירבי החייב בתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, העומד על 35,760 שקל לחודש, השיעור הממוצע של תשלומיו יהיה 15.4% מההכנסה החייבת.

זה גם השיעור המקסימלי המוטל על העצמאי: על כל סכום שמעל להכנסה של 35,760 שקל בחודש, הוא פטור מתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. 

 

חברה בע"מ מהי?

גוף משפטי-עסקי בבעלות אדם אחד או יותר, המחזיקים בבעלות באמצעות מניות. שיעור הבעלות נקבע לפי כמות המניות שמחזיק כל אחד מבעלי המניות.

החברה חייבת להיות רשומה ברשם החברות וחייב להיות לה תקנון, המפרט את מטרות החברה ומסדיר את אופן הקצאת המניות, זכויות השותפים וחובותיהם, מבנה מועצת המנהלים (הדירקטוריון), ועוד. מועצת המנהלים מורכבת מבעלי המניות או נציגיהם והיא הריבון של החברה. היא קובעת את מדיניות החברה, את בעלי זכות החתימה בחברה ואת מנהליה, מאשרת את תקציב החברה ואת הדוחות הכספיים שלה, ומפקחת על ביצוע מדיניותה בידי המנהלים.

לחברה התחייבויות מוגבלות, בהתאם להון המניות שלה, ולכן היא נקראת חברה בע"מ, דהיינו: "בעירבון מוגבל". לחברה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה והיא שנושאת לבדה באחריות לכל פעולותיה. בעלי המניות (אם אינם בעלי תפקיד בחברה) אינם נושאים באחריות כלשהי למעשיה או למחדליה. במקרה של פירוק החברה, יפסידו בעלי המניות לכל היותר את ערך המניות שבידיהם.

על פי החוק, לא קיימת חשיפה אישית של בעלי המניות לתביעות משפטיות ולסכנת פשיטת רגל. בפועל, אם בעלי מניות נותנים ערבויות אישיות, הם חשופים לתביעות באופן אישי. כמו כן, במקרה של עבירה על החוק או של חשיפה בלתי סבירה לסיכונים, יש אפשרות ל"הרמת מסך" שבה מתבטלת החסינות של בעלי תפקידים בחברה, גם אם לא נתנו ערבות אישית (על ההיבט המשפטי של נושא זה, ראה חלק ד´, הפרק המשפטי: "אחריות בעל תאגיד").

החברה חייבת לנהל הנהלת חשבונות כפולה. החברה משלמת למס הכנסה בשני שלבים:

א. מס חברות, בשיעור של 31% (נכון ל-2006), על כל הרווחים שלה לפני מס.

ב. אם לאחר מכן היא מחלקת דיבידנדים מתוך יתרת הרווחים לפני מס (69%), היא נדרשת לנכות מס הכנסה במקור, בשיעור של 25% על כל סכום שמחולק.

שיעור המס הסופי למקבל הדיבידנד הוא 48.25%. דהיינו: סכום הנטו של מקבל הדיבידנד עומד על 51.75%.

שיעור מס החברות הולך ויורד ויעמוד בשנת 2008 על 25% בלבד מהרווחים לפני מס. לפיכך, שיעור המס הסופי יעמוד על 43.75%, וסכום הנטו יהיה 56.25%.

על הדיבידנד שמחלקת החברה לא חלים תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.


טבלת השוואה: עצמאי או חברה בע"מ

 

עצמאי

חברה בע"מ

1. בעלות

אדם אחד, הנושא לבדו בכל האחריות לתפקוד העסק

הבעלות מוחזקת בידי קבוצת בעלי מניות. לחברה ישות משפטית נפרדת

2. מספר העסק

מספר הזהות של בעל העסק

מספר מיוחד שקובע רשם החברות

3. תביעות ופשיטות רגל

חשיפה אישית מלאה

חשיפה אישית מוגבלת ומותנית

4. מעמד ברשויות המס

אחראי באופן אישי וישיר. חייב בהגשת דוח שנתי אישי

אחראית לפעילותה העסקית. בעלי השליטה חייבים בהגשת דוח שנתי אישי

5. תשלומי מס הכנסה

במדרגות, עד 49%

א. שיעור מס סופי - 48.25%

ב. נטו לכיס (דיווידנד) -51.75%

6. תשלומים לביטוח לאומי ולמס בריאות

עד 15.4%, מוגבל להכנסה חייבת של 35,760 שקל לחודש

אין תשלומים

7. חשבון בנק

על שם העצמאי, אישית

על שם החברה

8. הנהלת חשבונות

חד-צידית או כפולה

כפולה

9. עלות ניהול הספרים

זולה (בחד-צידית)

יקרה

 

 

המלצת היועץ

א. הבחירה אם להגדיר את העסק כ"עצמאי" או כ"חברה בע"מ" היא חשובה להמשך פעילותו של העסק:

- אם אתה עסק של איש אחד – עדיף בדרך כלל להיות עצמאי. כך, גם אם אתה מעסיק עובד או שניים.

- אם אתה מתחיל להעסיק יותר עובדים ומערכת העלויות שלך הולכת וגדלה, שקול להקים חברה בע"מ.

- כשמספר שותפים שוקלים להקים עסק, יש בדרך כלל עדיפות להתחיל מיד כחברה בע"מ.

ב. לפני קבלת החלטה סופית בנושא, מומלץ להתייעץ עם מומחה.